کارگاه معرفی وب‌سایت‌های علمی و پژوهشی خارجی

  • مشخصات خود را به‌صورت دقیق و کامل وارد نمایید.
  • پس از واریز شهریه کارگاه به حساب دانشگاه، مبلغ به‌هیچ‌عنوان مسترد نخواهد شد.
  • در صورت هرگونه تغییر احتمالی در برنامه کارگاه، مراتب به اطلاع دانش‌پذیر خواهد رسید.
  • ارائه گواهی پایان‌دوره منوط به حضور منظم دانش‌پذیر در دوره است.
  • پس از ثبت نام و پیش از برگزاری کارگاه، اطلاعات تکمیلی شرکت در دوره مانند لینک برای شما ارسال خواهد شد.
  • مهلت ثبت‌نام تا یک روز پیش از زمان برگزاری کارگاه است.
  • تخفیف گروهی برای حداقل 5 نفر است که باید در زمان ثبت نام، مشخصات آنها توسط یک نفر در بخش تعیین شده تکمیل شود.